Sprawa rozstrzygana przez sąd rejonowy w Warszawie dotyczyła kolizji, do jakiej doszło przed przejściem dla pieszych na jednym ze skrzyżowań. Uczestnikami zdarzenia byli: rowerzysta oraz kierowca samochodu. Kolarz z impetem wjechał w stojący przed pasami samochód. Twierdził, że auto wymusiło pierwszeństwo na drodze dla rowerów. Na skutek kolizji kolarz odniósł rany, a samochód został uszkodzony.

Zeznania świadków, kierowcy, a także opinie biegłych nie potwierdziły przebiegu wypadku, jaki podawał rowerzysta. Sąd analizując sprawę zwrócił uwagę na treść artykułu 86§ 1 kodeksu wykroczeń (Dz. U z 2010, Nr 46, poz. 275), zgodnie z którym kto nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowych popełnia wykroczenie.

Sąd nie miał wątpliwości, że taka sytuacja miała miejsce w rozstrzyganym przypadku.

Zgodnie z artykułem 25 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z zm.) kierujący pojazdem, w tym także rowerzysta, zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Zdaniem sądu obwiniony tego nie zrobił.

Argumentując swoje stanowisko skład orzekający przypomniał brzmienie art. 3 ust. 1 prawa o ruchu drogowym: Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Uznano także przez analogię, że skoro nie ma odpowiedniego przepisu dotyczącego rowerzystów należy względem nich stosować art. 14 pkt. 1 lit. a, zabraniający wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym także na przejście dla pieszych.

Biorąc powyższe pod uwagę rowerzysta został uznany za winnego spowodowania kolizji. Gdyż nie zachował odpowiednich środków ostrożności, jechał za szybko a przy tym poruszał się na rowerze z niesprawnymi hamulcami.

Sąd skazał go na karę grzywny w wysokości 500 zł.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia, sygn. akt: XI W 1623/14