Prawo administracyjne reguluje kwestię doręczenia urzędowego. Czy istnieją sytuacje, w których dokumentów można nie przyjąć?

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego pisma doręczane są za pokwitowaniem przez pracowników lub upoważnione osoby i organy stronie postępowania, lub jej wyznaczonemu przedstawicielowi. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokumenty doręczane są jeśli strona postępowania wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie, lub wyraziła zgodę na doręczenie w ten sposób.

Pisma osobom fizycznym doręcza się w miejscu zamieszkania w pracy, lub, jeśli pozwala na to sytuacja, w lokalu organu administracji publicznej. Jeżeli jest to niemożliwe pismo doręczane jest tam, gdzie zastanie się adresata.

Jeśli adresat jest nieobecny dokumenty doręczane są za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, który zgadza się przekazać przesyłkę właściwej osobie. W takiej sytuacji informację o przekazaniu pisma zostawia się w skrzynce pocztowej, lub drzwiach mieszkania.

Jeżeli żaden z tych sposobów nie jest możliwy, w zależności od tego kto je dostarcza pismo przechowuje operator pocztowy, przez maksymalnie 14 dni, lub pismo składane jest na ten czas w urzędzie gminy. Jeżeli przesyłka nie zostanie podjęta pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości jej odebrania, następnie pismo zostaje załączone w aktach sprawy.

Zgodnie z ustawą prawo pocztowe, w przypadku odmówienia przejęcia pisma przez adresata, dokumenty zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie przejęcia i datą odmowy. Taki dokument trafia do akt sprawy. Jednocześnie w takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.