Sporządzanie tabel wynagrodzeń przez przedstawicieli zarówno artystów, jak i użytkowników praw autorskich, to jedno z założeń znowelizowanej w czwartek przez Sejm ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nowelizację ustawy o prawie autorskim poparło 374 posłów, przeciw było 16, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie w głosowaniu odrzucili wszystkie 8 poprawek zgłoszonych do projektu nowelizacji w drugim czytaniu.

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2006 r. Trybunał zakwestionował wówczas regulację dotyczącą trybu postępowania przed komisją prawa autorskiego podczas zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. Głównym zarzutem sędziów Trybunału był brak możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu, w charakterze strony, użytkowników praw autorskich, czyli tych, którzy tantiemy płacą.

Nad nowelą przez ostatni rok pracowali posłowie sejmowej podkomisji kultury

Nad nowelą przez ostatni rok pracowali posłowie sejmowej podkomisji kultury. Znalazł się w niej wymagany przez Trybunał zapis ustalający, że każda tabela wynagrodzeń będzie sporządzana przez przedstawicieli obu stron - organizacji zbiorowego zarządzania, np. ZAiKS-u oraz użytkowników praw autorskich. Zmodyfikowano także postępowanie przed komisją prawa autorskiego - ustalono sześciomiesięczny termin, podczas którego zatwierdzanie tabel powinno zostać zakończone. O jego ewentualnym przedłużeniu będą mogli zadecydować, w wyjątkowych sytuacjach, wszyscy członkowie tego postępowania lub zespół orzekający komisji prawa autorskiego, jeżeli uzna to za zasadne.

W myśl znowelizowanej ustawy, zespół orzekający może jedynie zatwierdzać tabele wynagrodzeń albo odmówić ich zatwierdzenia, ale nie będzie mógł dokonywać żadnych zmian w poszczególnych tabelach. Komisja wydająca oświadczenie o odmowie zatwierdzenia jest jednocześnie zobowiązana do przedłożenia własnej propozycji stawek, które wejdą w życie tylko wtedy, jeśli uzyskają akceptację organizacji zbiorowego zarządzania.

Nowelizacja zakłada też zmianę liczby członków komisji prawa autorskiego - tzw. arbitrów, z 40 na 30. Zawiera także nowy zapis dotyczący wspólnej reprezentacji kilku organizacji zbiorowego zarządzania. Reprezentacja taka ma zajmować się m.in. udzielaniem licencji z tytułu "eksploatacji utworów".