Minister spraw wewnętrznych zyska pełniejsze informacje na temat nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców. Wszystko za sprawą projektu, który znajduje się już w Sejmie.
Uszczelnia on zasady raportowania m.in. przez notariuszy o transakcjach, w których biorą udział cudzoziemcy, a których przedmiotem są nieruchomości czy też udziały bądź akcje w spółkach handlowych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terytorium Polski.
Przypomnijmy, że w myśl pierwszych artykułów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) ci muszą mieć zgodę (pod rygorem nieważności) szefa MSW na zakup domów, mieszkań czy działek znajdujących się na terytorium naszego kraju. Artykuł 8a ustawy obliguje natomiast rejentów do przesyłania ministrowi wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec wszedł w posiadanie nieruchomości, udziałów lub akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości.
To się nie zmieni, nowela powiększy jednak katalog dokumentów, do których przesyłania zobowiązani zostaną rejenci. Będzie to nie tylko wypis aktu notarialnego, lecz także np. wypis aktu poświadczenia dziedziczenia czy kopia umowy transakcji z notarialnie poświadczonymi podpisami stron. W tym zakresie zwiększyć się również mają obowiązki sądów, m.in. tych wydających orzeczenia, na mocy których cudzoziemiec stał się właścicielem nieruchomości. Natomiast przedsiębiorca składający wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis w rejestrze lub jego zmianę (obejmującą np. nabycie udziałów czy akcji) zamieszczać ma oświadczenie, czy jest cudzoziemcem.
To nie wszystko. Z danych resortu spraw wewnętrznych wynika, że w okresie od 2004 r. do końca 2015 r. 709 transakcji nabycia nieruchomości, udziałów i akcji zostało zawartych z naruszeniem przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W związku z tym w projekcie postuluje się, aby szef MSW zyskał stały dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Ma to mu umożliwić sprawniejszą i efektywniejszą kontrolę.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po I czytaniu