Jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, to zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
Termin biegnie dopiero od momentu otrzymania przez osobę zalegającą z opłatami upomnienia w sprawie uregulowania zadłużenia. Dostawca wody, zakręcając krany, ma obowiązek udostępnić zastępczy punkt poboru wody (zwykle jest to beczkowóz). Informacja o zamiarze odcięcia wody oraz o sposobie zastępczego jej udostępnienia powinna trafić do zalegającego z opłatami na co najmniej 20 dni przed wstrzymaniem dostaw. Z przepisu wynika, że uprawnione do odcięcia wody jest jedynie przedsiębiorstwo wodociągowe i może to zrobić tylko stronie umowy. Pomimo że właścicielka mieszkania zalega z opłatami, które obowiązkowo i terminowo powinna uiszczać, ani wspólnota mieszkaniowa, ani spółdzielnia mieszkaniowa nie mają do tego prawa. Jeśli to zrobią, będzie to postępowanie samowolne.
Właściwym trybem postępowania powinno być uzyskanie przez wspólnotę lub spółdzielnię tytułu wykonawczego, a następnie egzekucja świadczenia (w drodze postępowania egzekucyjnego). Innym, o wiele bardziej drastycznym „batem”, którym może posłużyć się wspólnota, a który umożliwia jej ustawa o własności lokali, jest żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji (na drodze sądowej).