W 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości skupiło się na próbie zwiększenia bezpieczeństwa na polskich ulicach, a tym samym - zaostrzeniu kar stosowanych wobec nietrzeźwych kierowców. Zaproponowane przez resort przepisy zostały przyjęte w marcu, a w życie weszły 1czerwca. W wyniku nowelizacji kodeksu karnego wprowadzono bardziej surowe kary wobec osób, które pod wpływem alkoholu spowodowały śmiertelny wypadek lub przyczyniły się do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Przestępstwo lub wykroczenie

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być postrzegane- z perspektywy polskiego prawa - jako wykroczenie lub przestępstwo. O typie czynu zabronionego decyduje w tym przypadku zawartość alkoholu we krwi/ wydychanym powietrzu kierowcy. Surowość kar różni się także w zależności od rodzaju prowadzonego pojazdu (mechaniczny lub niemechaniczny).

O wykroczeniu mówi się w przypadku, gdy zawartość alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Przestępstwo natomiast stanowi sytuacja prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Jak karane jest wykroczenie

W sytuacji popełnienia wykroczenia stosuje się przepis 87. kodeksu wykroczeń. Mówi on, iż jego sprawca wykroczenia może podlegać karze aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych (50 – 5000). Ponadto kierowca taki zostaje pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat w wyniku orzeczenia sądu. Zakaz ten stanowi rodzaj środka karnego i jest jednoznaczny z obowiązkiem zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia określonego pojazdu.

Kierowcy pojazdów niemechanicznych są traktowani przez prawo łagodniej. Gdy popełnią oni wykroczenie mogą zostać ukarani karą grzywny (20 do 5 000 zł) lub aresztu do 14 dni. Sąd może dodatkowo orzec o pozbawieniu ich prawa prowadzenia pojazdów niemechanicznych.

Odpowiedzialność karna za przestępstwo

W przypadku stanu nietrzeźwości decydującego o przestępstwie, o odpowiedzialności karnej kierowcy orzeka się m.in. na podstawie art. 178a k.k. Osoba, która dopuszcza się tego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kierowcy pojazdów niemechanicznych mogą zostać z kolei ukarani karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku.

Surowsze przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców

1 czerwca b.r. w życie weszła nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej nietrzeźwych kierowców, którzy spowodowali wypadek śmiertelny lub przyczynili się do ciężkiego uszkodzenia ciała. Od tego momentu podlegają oni karze więzienia na okres minimalnie 2 lat bez możliwości warunkowego zawieszenia kary. Przed zmianą dolna granica granica kary wynosiła 9 miesięcy, a wyrok do jednego roku mógł zostać zawieszony.

Co więcej, sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku kierowców, którzy dopuścili się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Zakaz może obejmować wszystkie lub konkretny rodzaj pojazdów. W odniesieniu do sprawców wypadków, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz tych, którzy zbiegli z miejsca wypadku (bez możliwości usprawiedliwienia szczególnymi okolicznościami wypadku) stosuje się zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów.

>>> Czytaj też: Uberyzacja pracy to pułapka? Może wywołać falę prekaryzacji