Osoba składająca wniosek o wydanie prawa jazdy musi złożyć oświadczenie, że nie jest objęta sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Choć informację na ten temat podaje pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 k.k. (który w przypadku poświadczenia nieprawdy przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności), to faktyczne możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności są iluzoryczne.
Zwłaszcza po wyroku Sądu Najwyższego z września 2015 r. (sygn. akt V KK 225/15), który orzekł, że nie można skazywać za złożenie fałszywego oświadczenia pomimo uprzedzenia o odpowiedzialności karnej, jeżeli zobowiązanie do złożenia oświadczenia nie jest zamieszczone w ustawie, lecz w rozporządzeniu.
Bo choć tryb wydawania prawa jazdy reguluje ustawa o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.), to jej przepisy nie zawierają upoważnienia dla organu administracji do odbierania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Powinność ta wynika z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 r. poz. 1005 ze zm.).
Dlatego komisja ds. petycji skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, który rozwiązuje ten problem. Z projektowanego art. 11 ust. 1 pkt 6 wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy, „uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza”, że nie został orzeczony w stosunku do niej prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami. Ustawa ma wejść w życie 4 czerwca 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu