Urząd wydając duplikat prawa jazdy nie ma prawa sprawdzać, czy kierowca faktycznie posiada uprawnienia do kierowania pojazdem. Wydanie dokumentu jest tylko czynnością materialno-techniczną – stwierdził WSA w Poznaniu.

Mężczyzna złożył w starostwie wniosek o wydanie mu nowego prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania. Prezydent miasta wydał co prawda dokument, ale bez wpisu kat. A. Wyjaśnił przy tym, że brakuje dokumentów potwierdzających u wnioskodawcy uprawnienie do kierowania taką kategorią pojazdów.

Kierowca poskarżył się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, domagając się od prezydenta wydania nowego dokumentu obejmującego również kategorię A. W treści skargi mężczyzna szeroko opisał okoliczności związane z uzyskaniem przez niego uprawnień kategorii A oraz wyjaśnił, że na dotychczasowych dokumentach prawa jazdy, taka kategoria mu przysługiwała.

Prezydent w odpowiedzi wskazał, że w przeszukiwanych rejestrach i kartotekach nie odnaleziono dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu kat. A.

WSA 17 października br. zobowiązał urzędnika do ponownego rozpatrzenia sprawy. Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest zobowiązana do zawiadomienia starosty o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych. Starosta (prezydent) wydaje zaś nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych lub za opłatą wydaje wtórnik dokumentu pod warunkiem złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

WSA zwrócił uwagę, że organ wydając nowe prawo jazdy, po dokonaniu w nim zmian, fizycznie wymienia dokument stanowiący dowód posiadania przez określoną osobę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatem nowy dokument, w części dotyczącej poświadczenia posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi jedynie powtarza zapisy zawarte w dokumencie pierwotnym. A zmiany w nim wprowadzane dotyczą wyłącznie danych wnioskodawcy, niezwiązanych z posiadanym uprawnieniem do kierowania pojazdami. Dokonana w tym trybie wymiana nie wpływa zatem w żaden sposób na zakres uprawnień lub obowiązków wnioskodawcy. Tym samym art. 18 ust. 2 pkt 2 nie stanowi podstawy prawnej do zmiany dokumentu pierwotnego.

Sąd podkreślił, że samo wydanie na tej podstawie nowego dokumentu prawa jazdy, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej: czynność materialno – techniczną. W tym postępowaniu organ nie może weryfikować poprawności danych zawartych w dokumencie, o wymianę którego wnioskował skarżący.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu, sygnatura II SA/Po 362/18