8 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekał o niezgodności z konstytucją art. 54 ust. 1 prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie w jakim przepis ten wyłącza prawo do wniesienia przez dłużnika, niebędącego wnioskodawcą, zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. ubóstwa masy upadłości (sygn. akt P 62/14).

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wskazany powyżej przepis narusza konstytucyjną zasadę prawa do sądu i związaną z nią zasadę dwuinstancyjności postępowania.

Orzeczenie TK zapadło w sprawie, w której Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy reprezentuje dłużnika, który zakwestionował postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. W zażaleniu prawnicy kancelarii podnieśli niekonstytucyjność art. 54 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego. Ich wątpliwości co do zgodności z konstytucją tego przepisu podzielił Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie i w związku z tym wystąpił ze stosownym pytaniem prawnym do TK.

PS