W jaki sposób należy wykazać interes prawny warunkujący wydanie odpisu aktu stanu cywilnego? Kto może żądać wydania tego dokumentu?
Przepis ust. 1 art. 83 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego określa krąg osób, którym mogą być wydane odpisy z ksiąg stanu cywilnego poprzez kryterium podmiotowe. Zaliczenie do enumeratywnie wskazanego kręgu podmiotów jest samodzielną przesłanką uprawniającą do uzyskania odpisu, bez konieczności wskazywania we wniosku celów i powodów tych starań. Do tego kręgu podmiotów ustawodawca zaliczył m.in. sąd. Tym samym w każdym przypadku, w którym z wnioskiem o wydanie odpisu lub zaświadczenia wystąpi każdy sąd, organ zobowiązany jest je wydać. Analogicznie jest w przypadku, gdy o wydanie tych dokumentów wystąpi osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Natomiast ust. 2 art. 83 rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania odpisu aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń, jednak dla określenia tych osób nie posługuje się już prostym kryterium podmiotowym, lecz odwołuje się do kryterium interesu prawnego. Przepis ten stanowi, że odpisy i zaświadczenia mogą być wydane na wniosek osób, które wykażą interes prawny.