Kupując polisę na życie myślimy o tym, aby wspomóc finansowo naszych bliskich. Wartość ubezpieczeń wypłacanych przez firmy często sięga kilkuset tysięcy złotych. Takie środki mogą zatem w dużym stopniu zabezpieczyć rodzinę, przynajmniej na pewien czas. Czy pieniądze z ubezpieczenia podlegają dziedziczeniu?

Masa spadkowa to najogólniej rzecz biorąc wszystkie aktywa i pasywa, jakie pozostawił po sobie spadkodawca. Mowa o nieruchomościach, oszczędnościach i samochodach, ale również długach. Do tej grupy nie zalicza się z kolei prawo użytkowania, służebność osobista oraz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Jak jest z polisą na życie?

Ubezpieczenie na życie. Czy środki podlegają dziedziczeniu?

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, które jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeń, nie wchodzi w skład masy spadkowej. Poza tym, nie podlega podatkowi dochodowemu ani podatkowi od spadków i darowizn. Pieniądze, które otrzymały określone osoby lub organizacje w ramach polisy, nie mogą być zatem dziedziczone. Co to oznacza dla uposażonych?

  • Nie muszą przeprowadzać postępowania spadkowego, jeśli chcą przyjąć świadczenie.
  • Nie muszą płacić spadkobiercom zachowku, gdyż nie należy się im żadna część świadczenia z ubezpieczenia na życie.

Należy dodać, że uposażonym, czyli uprawnionym do całości lub części świadczenia może być zarówno osoba fizyczna (niezależnie od wieku), jak i osoba prawna oraz podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Uposażonych wskazuje ubezpieczający, który jest jednocześnie właścicielem polisy. Może on wskazać dowolną liczbę osób lub organizacji oraz odwołać ich w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Dozwolone jest też wskazanie udziału procentowego w sumie ubezpieczenia. Jeśli udziały nie zostały wskazane, świadczenie jest dzielone równo.

Może jednak dojść do sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskazał żadnej osoby uposażonej. W tym przypadku obowiązują zasady opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pieniądze mogą zatem trafić do osób należących do najbliższej rodziny, czyli w praktyce spadkobierców.

Polisa na życie a odrzucenie spadku

Co w sytuacji, gdy spadkobiercy zostali wskazani jako osoby uposażone w polisie ubezpieczeniowej, ale chcą odrzucić spadek z uwagi na liczne długi? W tej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, aby otrzymać środki od firmy ubezpieczeniowej, a jednocześnie zrzec się majątku. Są to bowiem dwie zupełnie różne kwestie. Odrzucając spadek nie trzeba brać na siebie zobowiązań i przejmować się formalnościami. Pieniądze z polisy trafią zaś bezpośrednio na numer konta, który był wskazany w umowie. Środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.