Krajowy organ regulacyjny nie może sprzeciwić się nabyciu akcji lub udziałów w spółce energetycznej, o ile nie zostanie to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego.
ANALIZA
Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejski przeciwko Hiszpanii. W skardze zarzuciła, że ustanawiając dekretem królewskim obowiązek uzyskania wcześniejszego pozwolenia Krajowej Komisji Energetyki - KKE (krajowy organ regulacyjny) na nabycie udziałów w spółkach w sektorze energetycznym, Hiszpania naruszyła Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE). W szczególności, zdaniem komisji, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 (swoboda przepływu kapitału) i 43 (swoboda przedsiębiorczości) Traktatu.