Czy zawsze skutkiem przeniesienia w własności akcji jest nabycie uprawnień korporacyjnych.
Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przeniesienia własności akcji. Istota spółki akcyjnej wyraża się w substracie majątkowym, dla którego nie jest istotna znajomość akcjonariuszy. Zgodnie z art. 337 par. 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W przypadku akcji imiennych dopuszczalne jest ograniczenie swobodnego rozporządzania akcjami, poprzez dokonanie zastrzeżeń w statucie spółki. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. Dopuszczalne jest także umowne ograniczenie rozporządzania akcjami. Według art. 338 par. 1 k.s.h. możliwe jest zawarcie umowy, ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji, przy czym ograniczenie rozporządzania nie może być ustanowione na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające z takich umów, nie mogą trwać dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.
Konsekwencją przeniesienia własności akcji jest wstąpienie nowego podmiotu w prawa akcjonariusza. Z racji skutków osobistych i majątkowych, jakie wiążą się z osobą akcjonariusza, niezwykle istotne jest określenie momentu, w którym nabywca akcji staje się akcjonariuszem. Zgodnie chociażby z art. 348 par. 2 k.s.h.., akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku są uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy. Nabycie akcji powoduje powstanie po stronie nabywcy praw i obowiązków względem spółki akcyjnej. Są to prawa i obowiązki typu korporacyjnego, powstają także prawa o charakterze majątkowym, np. prawo do dywidendy. Nie jest ono uzależnione od możliwości udziału w walnym zgromadzeniu, sam fakt, że skarżący nie złożył akcji w spółce na tydzień przed datą walnego zgromadzenia, na którym dokonano podziału zysku, nie pozbawia go prawa do dywidendy
Należy wskazać na trzy możliwe momenty czasowe, istotne dla określenia akcjonariusza, a mianowicie moment zawarcia umowy przenoszącej własność akcji, przeniesienie posiadania akcji oraz wpisanie do księgi akcji. Zgodnie z art. 341 par. 1 k.s.h. zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.