Pracownik, który znalazł lepszą pracę, rozwiązał z dotychczasowym pracodawcą umowę o pracę w trybie natychmiastowym, zarzucając mu czyny, których on nie popełnił. Czy takie oświadczenie powoduje rozwiązanie stosunku pracy? Jak pracodawca może bronić się przed takim działaniem pracownika?
Pracownik, wobec którego pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy, może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 par. 11 k.p.). W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – wynagrodzenia za okres dwóch tygodni. Takie rozwiązanie umowy o pracę jest skuteczne bez względu na to, czy wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście występują. Pracodawca kwestionujący przyczyny podane przez pracownika może wstrzymać się z wypłatą odszkodowania dla pracownika (i zaczekać na ewentualny pozew pracownika) lub sam wystąpić do sądu pracy o zasądzenie od pracownika odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w takiej samej wysokości jak odszkodowanie przysługujące (art. 611 k.p.).
Bez względu na spór co do zasadności rozwiązania umowy o pracę pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po dniu ustania stosunku pracy. Paragraf 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, w sytuacji wydania prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, przewiduje co prawda możliwość wezwania byłego pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy w celu zamieszczenia w nim takiej informacji, jednak możliwość wyegzekwowania tego obowiązku jest zazwyczaj fikcyjna. W związku z tym niektórzy pracodawcy wstrzymują się z wydaniem świadectwa pracy – jest to jednak związane z podwójnym ryzykiem, bowiem pracownikom przysługuje roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej niewydaniem w terminie świadectwa (art. 99 k.p.), a dodatkowo na pracodawcę może zostać nałożona grzywna za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 par. 1 ust. 2 k.p.).