Pracodawca dowiedział się, że wpisy na liście obecności dotyczące godzin stawiania się do pracy były dokonywane przez pracownika niezgodnie z przyjętym w firmie sposobem potwierdzania przybycia do pracy. Pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Pracodawca zamierza dać mu naganę. W jakim terminie może to uczynić?
Zgodnie z art. 109 par. 1 k.p. kara porządkowa (m.in. nagana) nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Bieg terminu dwutygodniowego rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez osobę uprawnioną do stosowania kar porządkowych. Kara porządkowa może być zastosowana dopiero po wysłuchaniu pracownika. Jeśli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg terminu do wymierzenia kary nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Dotyczy to jednak tylko powyżej wskazanego terminu dwutygodniowego od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Niezależnie od długości nieobecności pracownika w pracy kary porządkowej nie będzie można zastosować po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się naruszenia przez pracownika.
Przy obliczaniu terminów określonych w art. 109 par. 1 k.p. stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminu, w tym art. 112 k.c. Zgodnie z tym przepisem termin oznaczony w tygodniach lub w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.