Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w połowie miesiąca. Od kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia, czy od daty złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę czy od pierwszego dnia miesiąca następującego po tej dacie?
Zgodnie z par. 1 art. 36 kodeksu pracy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 par. 21 k.p.). Przepisy kodeksu pracy określają długość okresu wypowiedzenia i moment jego zakończenia. Kiedy zatem okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 8 listopada 1988 r. (I PRN 48/88). Sąd Najwyższy stwierdził, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę, oznaczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Zdaniem Sądu Najwyższego liczenie okresu wypowiedzenia od dnia złożenia pracownikowi oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia mu umowy o pracę prowadziłoby do przedłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia określonych w art. 36 k.p. (...), a instytucja okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony została unormowana w sposób szczególny i pełny w kodeksie pracy. Tę samą zasadę stosować należy w przypadku okresu wypowiedzenia określonego w tygodniach. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą natomiast po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Ustalenie innego terminu nie ma jednak wpływu na tryb rozwiązania umowy o pracę (art. 36 par. 6 k.p.).