Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza instytucję upadłości konsumenckiej. Jednocześnie swój projekt zmian w ustawie przygotował rząd.
Zgodnie z art. 1 projektu poselskiego, jego regulacje obejmą niewypłacalne osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, czyli nie prowadzą we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będą mogły złożyć osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli od dnia ich wykreślenia z ewidencji nie upłynął rok. To samo dotyczy osób fizycznych, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą bez dokonania zgłoszenia w ewidencji. Do obu tych grup dłużników znajdą zastosowanie przepisy prawa upadłościowego właściwe dla przedsiębiorców.

Upadłość konsumencka