Więcej pojazdów o wartości historycznej będzie mogło zostać zarejestrowanych.
Dzisiaj w Sejmie odbędzie się głosowanie nad zmianami w prawie o ruchu drogowym, które rozszerzą możliwości rejestracji zabytkowych aut. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) za pojazd zabytkowy będzie uznany nie tylko taki, który został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ale także taki, który jest wpisany do inwentarza muzealiów.
Obecnie jeżeli pojazd zabytkowy jest już wpisany do inwentarza muzeów, nie może być jednocześnie wpisany do rejestru zabytków. W konsekwencji nie może zostać zarejestrowany jako samochód zabytkowy i korzystać z przywilejów dla takich aut.
Rozszerzenie stosownej definicji o pojazdy znajdujące się w inwentarzu muzeów sprawi, że będzie można takie pojazdy zarejestrować. Dzięki temu stanie się możliwe użytkowanie ich na drogach. Do tej pory auta takie co najwyżej mogły być transportowane z jednego miejsca ekspozycji na drugie. Teraz na wystawę lub paradę pojadą na własnych kołach.
Posłowie będą dziś głosować także inną zmianę w prawie o ruchu drogowym, która po drobnych poprawkach wróciła do Sejmu. Zgodnie z propozycją możliwa stanie się ponowna rejestracja pojazdu zabytkowego, bez starego dowodu rejestracyjnego. Dokument taki niekiedy ulega zniszczeniu. Wówczas nowy nabywca nie może zarejestrować pojazdu. Teraz stanie się to możliwe, ale pod warunkiem przedstawienia przy rejestracji oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku dowodu rejestracyjnego.