Niedoręczone pismo z sądu administracyjnego zostanie złożone na poczcie lub w gminie na 14 dni. W tym czasie obywatel powinien dwukrotnie zostać o nim powiadomiony.
Zmienią się zasady doręczania pism przesyłanych przez sądy administracyjne. Nowe reguły przewiduje nowelizacja ustawy - Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, którą wczoraj zajmował się Sejm.
W przypadku niemożności doręczenia pisma odbiorcy powinno ono zostać złożone na 14 dni na poczcie lub w gminie. Odbiorca będzie musiał o tym zostać poinformowany. Zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w ciągu siedmiu dni należy umieścić w jego oddawczej skrzynce pocztowej, w drzwiach mieszkania, w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura albo innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. Gdyby adresat nie odebrał go w tym terminie, wówczas proponuje się powtórne pozostawienie zawiadomienia o możliwości odbioru go w ciągu 14 dni od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma na poczcie albo w gminie. Projekt przewiduje, że w razie nieodebrania pisma w tych terminach uważa się, że doręczenie zostało dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Oznacza to, że mimo iż nie zostało odebrane, wywołuje takie same skutki prawne jak wówczas, gdyby dotarło do adresata. Gdyby było to na przykład zawiadomienie o terminie rozprawy, wówczas adresat nie może powoływać się na to, że skoro nie odebrał pisma w terminie, należy przyjąć, iż o nim nie wiedział.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2006 r., w którym TK uznał za niezgodny z konstytucją przepis ustanawiający siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego i brak wymogu ponawiania zawiadomienia adresata o jego złożeniu.