Najpóźniej do końca marca zarząd, zarządca lub zarządca przymusowy powinien zwołać doroczne zebranie we wspólnocie mieszkaniowej. Właściciele lokali podejmują na nim uchwały dotyczące nieruchomości wspólnej.
Do końca marca muszą zostać zwołane doroczne zebrania we wspólnotach mieszkaniowych. Każdy właściciel powinien zostać o zebraniu zawiadomiony na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu podaje się: dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Gdyby miało dojść do zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali, wówczas w zawiadomieniu należy wskazać treść tej zmiany.
Jeżeli zarząd, zarządca lub zarządca przymusowy nie zwołają do końca marca dorocznego zebrania, to zwołać je może każdy właściciel lokalu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej