Rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego powołuje do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu karnego. Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości mają zagwarantować skuteczniejszą pomoc finansową ofiarom przestępstw. Środki funduszu pomocy ofiarom przestępstw pochodzić będą z wynagrodzenia za pracę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności oraz z nawiązek orzekanych przez sądy. Zdaniem rządu scentralizowanie środków w jednym funduszu pozwoli na prowadzenie spójnej polityki wobec ofiar przestępstw. Zgodnie z projektem nawiązkę orzeka się za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Dotychczasowy system wykorzystania nawiązek odbiegał od standardów jawności finansów publicznych, a zwłaszcza od zasad kontroli finansowej. Jedyną karą dla organizacji, która nieprawidłowo gospodaruje środkami, jest skreślenie z wykazu, co nie przeszkadza, aby ten sam podmiot zmienił nazwę i wpisał się ponownie do rejestru.
Nowelizacja kodeksu karnego umożliwi wydawanie pieniędzy z nawiązek zgodnie z celami określonymi w umowie, a jednocześnie ułatwi kontrolę nad tymi wydatkami. Umowy będzie podpisywało Ministerstwo Sprawiedliwości z organizacją pożytku publicznego. Jeśli minister stwierdzi niezgodne z prawem wydatkowanie pieniędzy z Funduszu – organizacja musi je zwrócić w ciągu 14 dni.
Wpływy z nawiązek powinny wzrosnąć przynajmniej o 50 procent – jak szacują eksperci z biura legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Innego zdania jest Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, która stwierdziła, że projekt należy odrzucić, gdyż jest on wyrazem niewiary w uczciwość i rzetelność ludzi działających w organizacjach społecznych.
Ustawa ma wejść w życie 60 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
32,4 mln zł zasądziły w 2007 roku sądy tytułem nawiązek
6,9 mln zł wyegzekwowano