W razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy nadal będzie mogło toczyć się postępowanie wszczęte przed sądem polubownym, a zapis na ten sąd dokonany przez upadłego przedsiębiorcę nie utraci mocy.

Zmiana prawa

Projekt o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki przewiduje znowelizowanie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zaproponowano, aby w razie ogłoszenia upadłości nie utracił mocy zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego przedsiębiorcę i nie było umarzane już toczące się postępowanie przed tym sądem.

Rola sądu polubownego

Teraz ogłoszenie upadłości ma wpływ na toczące się już inne postępowania dotyczące upadłego przedsiębiorcy. Zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego traci moc z chwilą ogłoszenia zarówno upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jak i prowadzonej z możliwością zawarcia układu, a toczące się już postępowania ulegają umorzeniu. Zasada ta uregulowana w art. 142 i 147 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązuje bez względu na to, czy przedmiot sporu wchodzi w skład masy upadłości. Oba przepisy ograniczają rolę sądownictwa polubownego na rzecz rozpoznawania sporów przez sądy państwowe.Interesy wierzycieli

Uchylenie przepisów dotyczących postępowania przed sądem polubownym nie naruszy obowiązującej na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego ochrony praw wierzycieli. W dalszym ciągu poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu poddane będzie kontroli rady wierzycieli. Bez zezwolenia tej rady nie mogą być dokonywane czynności dotyczące uznania, zrzeczenia się i zawarcia ugody co do roszczeń spornych oraz poddania sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego. Dlatego nawet uzyskanie korzystnego wyroku w postępowaniu arbitrażowym nie zwolni wierzyciela masy upadłości od konieczności uzyskania zaspokojenia w ramach postępowania upadłościowego.