Poszkodowany może wystąpić do sądu z pozwem o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Może on także domagać się zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz comiesięcznej renty. Pozew o odszkodowanie może złożyć wspólnie grupa co najmniej 10 osób.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego każdy, kto wyrządził innej osobie szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Osoba poszkodowana np. w wypadku drogowym, na skutek zatrucia pokarmowego w restauracji czy błędu lekarza ma zatem prawo do wystąpienia o odszkodowanie.
Jeżeli na skutek działania innej osoby poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, to w ramach przysługującego mu odszkodowania może żądać naprawienia tej szkody poprzez pokrycie kosztów z niej wynikających. Chodzi tu m.in. o pokrycie wydatków na leczenie, zakup leków, uiszczenie opłat za wizyty u lekarza, przeprowadzone badania, pobyt w szpitalu, np. wówczas gdy pacjent nie był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i leczenia szpitalnego nie sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia.