Służebność gruntowa, która została wpisana do księgi wieczystej, ma pierwszeństwo przed ograniczonymi prawami rzeczowymi nieujawnionymi w księdze, nawet jeśli były one ustanowione wcześniej.
Ograniczone prawa rzeczowe są skuteczne wobec innych osób uprawnionych z tego samego prawa obciążającego tę samą nieruchomość. Dlatego obciążenie działki na przykład kilkoma służebnościami może prowadzić do sytuacji konfliktowej. W skrajnym przypadku może nawet dojść do tego, że jednoczesne wykonywanie użytkowania i służebności albo dwóch praw użytkowania, ustanowionych na całej nieruchomości w różnym czasie, nie będzie w ogóle możliwe. W takim przypadku bardzo ważne jest pierwszeństwo tych praw. Odgrywa ono kluczową rolę zwłaszcza w razie licytacji nieruchomości.

Decyduje wpis w księdze