Kierowca jadący za szybko jest karany na podstawie nowego przepisu odnoszącego się do nieprzestrzegania zarówno znaków, jak i przepisów ustawy.
Reklama
W przepisach kodeksu wykroczeń jest jedna podstawa do karania kierowców za prędkość. Za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym dodano do kodeksu wykroczeń nowy art. 92a. Określa on, że kierowca, który prowadząc pojazd nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Przepis ten obowiązuje od 31 grudnia 2010 r.
Przed zmianą prawa kierowcy za przekroczenie prędkości byli karani na podstawie dwóch różnych przepisów. Inny dotyczył przekroczenia limitu prędkości określonego znakami drogowymi, a inny w sytuacji, gdy kierowca nie stosował się do ograniczenia wynikającego tylko z przepisów ustawy. Chodzi np. o sytuację, gdy w obszarze zabudowanym nie ma znaku ograniczenia prędkości. Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym określają natomiast, że w takim miejscu kierowca nie może jechać szybciej niż 50 km/godz. w ciągu dnia, a w nocy nie może przekraczać 60 km/godz. Podobnie sytuacja wygląda poza obszarem zabudowanym. Jeżeli na drodze nie ma ustawionych znaków z ograniczeniem prędkości, to kierowcę obowiązuje limit określony przepisami ustawy – 90 km/godz.
Do 31 grudnia 2010 roku policja karząc za prędkość wskazywała na art. 92 par. 1 Kodeksu wykroczeń, który stanowił, że kierowca był karany za niestosowanie się do znaku drogowego. Drugą podstawą do ukarania kierowcy mandatem był art. 97 kodeksu wykroczeń. Odnosił się on do przekroczenia prędkości określonego przepisami ustawy, a nie znakami drogowymi. Obowiązujący od 31 grudnia 2010 r. art. 92a kodeksu wykroczeń jest już jedyną podstawą do karania za przekroczenie prędkości, bez względu na to, czy naruszył on dopuszczalną prędkość określoną znakami czy przepisami ruchu drogowego.
Zmiana spowodowała konieczność modyfikacji taryfikatora mandatowego, który wszedł w życie 20 stycznia 2011 r. Wynikało to stąd, że w tabelce z mandatami wskazane były poprzednie podstawy do karania kierowców za prędkość.
PRZYKŁAD
W jakiej wysokości mandat dostanie kierowca za zbyt szybką jazdę
Od 31 grudnia 2010 roku do 20 stycznia 2011 roku nie obowiązywał taryfikator mandatowy w części dotyczącej wysokości za przekroczenie prędkości. Przez ten czas policja karała kierowców na zasadach ogólnych, czyli mandaty wynosiły od 20 zł do 500 zł. Obecnie kierują się taryfikatorem i za przekroczenie prędkości do 10 km/godz. ponad limit mandat wynosi do 50 zł. Za przekroczenie prędkości w przedziale od 11 do 20 km/godz. ponad limit mandat wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli prędkość została przekroczona od 21 do 30 km/godz., to kara jest w przedziale od 100 do 200 zł. Za jazdę z prędkością wynoszącą 51 km/godz. i więcej ponad limit mandat wynosi od 400 do 500 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 z późn. zm.).