Skazany będzie musiał poddawać się badaniom na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych; jeśli na nie się nie zgodzi, zostanie uznany za osobę będącą pod wpływem tych substancji - zakłada projekt noweli Kodeksu karnego wykonawczego.

Projekt nowelizacji, przedłożony przez ministra sprawiedliwości, we wtorek został przyjęty przez rząd.

Skazanego, który nie podda się badaniu i w związku z tym zostanie uznany za osobę będącą pod wpływem alkoholu lub narkotyku będzie można ukarać dyscyplinarnie, gdyż spożywanie tych substancji w więzieniach jest zabronione. Obecnie skazany ma prawo odmówić takiego badania.

Nowelizacja k.k.w. ma też doprecyzować przepis dotyczący informowania pokrzywdzonego o każdorazowym opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego; będzie on otrzymywał taką informację, jeśli złoży wniosek w tej sprawie do sądu. Nowe przepisy rozszerzają też obowiązek informowania policji o tym, że skazanemu udzielono np. przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności czy warunkowego, przedterminowego zwolnienia z jej odbycia.

Obecnie konieczne jest informowanie policji m.in. w przypadku zwolnienia skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, a także w przypadku jego ucieczki.

Projekt ustawy uzupełniono też o zapis, że sąd penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego będzie powiadamiał policję o zwolnieniu z zakładu karnego (po odbyciu kary) lub w przypadku ucieczki skazanego z zaburzeniami preferencji seksualnych. Policja będzie także informowana o opuszczeniu zakładu karnego przez skazanych za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (za przestępstwo umyślne) nie mniejszą niż trzy lata.

Kolejna zmiana dotyczy zasad korzystania z widzeń przez osoby niepełnoletnie odwiedzające osadzonych. Po wejściu noweli w życie będą mogły one widywać skazanych tylko pod opieką dorosłych. Taki nadzór ma ochronić niepełnoletnich przed szkodliwym wpływem środowiska więziennego.

Dzięki nowelizacji zwiększyć ma się też liczba skazanych pracujących na wolności. Ma to być możliwe dzięki ich zatrudnianiu przez organizacje pożytku publicznego.