Zabezpieczenie kilku wierzytelności jedną hipoteką jest możliwe od 20 lutego br. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1075).
Wskazaną powyżej możliwość dopuszczają jej artykuły 681 – 682. W art. 681 przewidziano przypadek ustanowienia jednej hipoteki na rzecz wprawdzie tylko jednego wierzyciela, ale za to zabezpieczającej kilka wierzytelności z różnych stosunków prawnych. Zgodnie z ustępem drugim artykułu przy ustanawianiu jednej hipoteki dla kilku wierzytelności trzeba będzie dokładnie opisać same stosunki prawne (np. kilka umów kredytowych zawartych z tym samym bankiem) oraz wynikające z nich wierzytelności, np. o zwrot kwot kredytu wynikających z każdej umowy kredytowej. Konstrukcja znowelizowanego przepisu uniemożliwia wierzycielowi zaspokojenie z hipoteki innej wierzytelności niż te określone w umowie o jej ustanowienie. Drugą możliwością przewidzianą w art. 682 będzie zabezpieczenie jedną hipoteką wierzytelności na rzecz kilku wierzycieli. Przy tego rodzaju hipotece występuje istotne ograniczenie – wierzytelności zabezpieczone przy jej pomocy muszą służyć sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, opisanego w umowie ustanawiającej hipotekę. Ponadto w umowie należy określić zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności. Nowelizacja wprowadza też dodatkowy podmiot – administratora hipoteki, powoływanego przez wierzycieli. Może nim być jeden z wierzycieli albo osoba trzecia. Uprawniony jest do zawierania umowy o ustanowienie hipoteki, wykonywanie praw i obowiązków wierzyciela hipotecznego, we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli.