Minister Krzysztof Kwiatkowski wziął dzisiaj udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego. Komitet działa przy Ministrze Sprawiedliwości. W trakcie spotkania szef resortu zaprezentował priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

"Dzisiejsze spotkanie jest szczególnie ważne ze względu na coraz bliższy moment objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Z tego względu chcielibyśmy zweryfikować nasze priorytety" - powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. I przypomniał: - W zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych priorytety leżące w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości koncentrują się wokół dwóch zasadniczych kwestii.

Wzmocnienie praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw

Pierwsza to działania, które będą zmierzały do wzmocnienia praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw. W szczególności zamierzamy położyć nacisk na zapowiedziane przez Komisję Europejską na maj tego roku przedstawienie kompleksowego pakietu dotyczącego ochrony ofiar przestępstw.

Prawo do porady adwokackiej

Drugim ważnym instrumentem w tym zakresie będzie projekt dyrektywy o prawie do porady adwokata. Komisja zapowiedziała prezentację projektu na czerwiec tego roku.

Minister Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował także priorytety z zakresu współpracy w sprawach cywilnych.

Ochrona praw o charakterze majątkowym

"Realizując hasło "Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej", chcemy położyć nacisk na te działania, które ułatwią obywatelom UE wykonywanie ich praw o charakterze majątkowym, a także mogą przynieść realny, pozytywny efekt dla gospodarki" - powiedział Minister Sprawiedliwości. "W trakcie naszej Prezydencji chcemy zainicjować dyskusję na temat projektu instrumentu dotyczącego europejskiego prawa umów. Kolejnym naszym priorytetem w zakresie prawa cywilnego jest projekt rozporządzenia w sprawie dziedziczenia, który uważamy za niezwykle ważną inicjatywę, wychodzącą naprzeciw rzeczywistym potrzebom obywateli UE" - dodał.

Przedstawione dzisiaj na Komitecie Doradczym priorytety zostały już poddane wstępnej konsultacji z innymi uczestnikami procesu decyzyjnego wspólnoty europejskiej. W tym celu Minister Sprawiedliwości przeprowadził szereg konsultacji z ministrami innych państw członkowskich. Konsultacje objęły dotychczas: Estonię, Szwecję, Finlandię, Portugalię, Holandię oraz Wielką Brytanię. Planujemy jeszcze przeprowadzenie konsultacji z Francją i Niemcami.

Członkowie Komitetu pozytywnie odnieśli się do przedstawionych przez resort priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Przypomnijmy, Komitet Doradczy ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości zajmuje się istotnymi zagadnieniami prawa europejskiego w obszarze właściwości Ministra Sprawiedliwości i na jego potrzeby sporządza analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu tego prawa. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości Komitet może również przygotowywać założenia co do zakresu niezbędnych zmian w prawie krajowym w celu wdrożenia prawa europejskiego.

Kadencja Komitetu trwa cztery lata. Obecna dobiega końca w 2013 r.