Powód nie zrozumiał ustnego ogłoszenia wyroku. Chce wystąpić o sporządzenie uzasadnienia na piśmie, aby zaskarżyć orzeczenie. W jakim czasie musi wystąpić z takim wnioskiem do sądu?
Najczęściej sąd ogłasza ustnie wyrok na tym posiedzeniu, na którym została zamknięta rozprawa. Po ogłoszeniu sentencji sędzia przewodniczący albo sprawozdawca ustnie podaje zasadnicze powody rozstrzygnięcia, pod warunkiem że sprawa nie była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych.
Natomiast na żądanie strony oraz interwenienta samoistnego i ubocznego sąd musi sporządzić uzasadnienie na piśmie. Z takim wnioskiem strona występuje w ciągu tygodnia od ogłoszenia sentencji. Gdy działała bez profesjonalnego pełnomocnika i na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, to wówczas z wnioskiem sporządzenia uzasadnienia ma prawo wystąpić w ciągu tygodnia od doręczenia jej przez sąd odpisu sentencji.
Sąd powinien pouczyć stronę występującą bez adwokata lub radcy prawnego, że złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, jeszcze zanim sąd ogłosi sentencję, nie będzie ważne.
Wniosek składa się na piśmie. Natomiast ustnie do protokołu może go złożyć występujący bez profesjonalnego pełnomocnika pracownik lub ubezpieczony przed sądem pracy oraz w postępowaniu uproszczonym bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku.
Podstawa prawna
Art. 326 – 328 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).