Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy dotyczącą tzw. lokalnych grup działania. Ma ona wdrożyć unijne prawo do polskich przepisów i ułatwić sprawowanie nadzoru nad tymi grupami.

Za nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej głosowało 427 posłów, za opowiedziało się 287, przeciw - 137 parlamentarzystów, a 3 się wstrzymało.

Nowela reguluje kwestie dotyczące m.in. sprawowania nadzoru nad lokalnymi grupami działania, monitorowania i oceny realizacji lokalnych strategii rozwoju. Ma to pozwolić na lepsze wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którą realizują samorządy wojewódzkie.

Nowelizacja wprowadza ponadto możliwość przyznania pomocy dla lokalnych grup działania do końca czerwca 2015 r., a nie, jak do tej pory, na okres jednego roku. Ma to spowodować lepsze i elastyczne wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Nowe przepisy umożliwiają ministrowi rolnictwa podział pieniędzy na określone projekty dotyczące np. usług dla ludności wiejskiej, odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich.

Nowela określa także zasady odstępowania od windykacji kwoty należności lub nadmiernie pobranych płatności, jeżeli kwota ta nie przekracza 100 euro. Dotyczy to m.in. takich działań jak renty strukturalne, wspieranie gospodarowania na obszarach górskich czy obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Sejm przyjął dwie poprawki SLD do nowelizacji ustawy. Dotyczą one podstaw prawnych do zwolnienia beneficjentów unijnych programów od podatku dochodowego od umorzonych należności i wierzytelności należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności. Dotychczas nie ma podstaw do zwolnienia rolników z płacenia tego podatku.