Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (zwana potocznie ustawą kominową) to ustawa ograniczająca wysokość zarobków osiąganych przez szefów przedsiębiorstw, spółek państwowych oraz samorządowych.

Ustawa, która wprowadza górne granice wynagrodzeń menadżerów, ma zastosowanie do:
- przedsiębiorstw państwowych;
- jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
- spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub liczby akcji, a także spółek, w których te spółki posiadają ponad 50 proc. kapitału zakładowego lub liczby akcji;
- agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych;
- fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25 proc. rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25 proc. majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10 proc. przychodów tej fundacji;
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654).Kogo dotyczy ustawa?

Podjęcie pracy w wyżej wymienionych podmiotach nie oznacza automatycznie, że przepisom ustawy podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy. Ograniczenia dotyczą osób, które w takich jednostkach pełnią funkcję:

- kierowników, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;
- zastępców kierowników a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;
- członków zarządu;
- głównych księgowych;
- likwidatorów jednostek;
- członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych;
- kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa ma również zastosowanie do osoby fizycznej i spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; oraz osoby prawnej, z którą podmiot prawny, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 4–10 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zawarł umowę o świadczeniu usług w zakresie zarządzania, zwanej dalej „podmiotem zarządzającym”.

Ile można zarobić zgodnie z prawem?

Maksymalna wysokość wynagrodzenia osób, których dotyczą przepisy ustawy kominowej, nie może przekraczać wielokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 roku wyniosło 4004,35 złotych. Oznacza to, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób objętych ustawą kominową nie może przekroczyć:

- sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku czyli 24026,10 złotych w przypadku osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych lub w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
- czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku czyli 16017,40 złotych w przypadku osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, spółkach prawa handlowego, w których udział spółek przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji. Jest to również górna granica miesięcznego wynagrodzenia dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłościowej;
- trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku czyli 12013,05 złotych w przypadku osób, które są zatrudnione w państwowych jednostkach budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654).
- maksymalnie 4004.35 złotych mogą zarobić członkowie organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w ustawie, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.