Forma towaru może być wspólnotowym znakiem towarowym. Nie podlegają jednak rejestracji osobliwe kształty, których wyłączną rolą jest zwiększenie wartości rzeczy.

Rozporządzenia Rady WE nr 40/94 i nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego mówią, że rejestracji odmawia się jedynie z wyraźnie określonych przepisami przyczyn.

Europejskie kryteria