Na to, że wierzytelność nie została uregulowana mimo wygranego procesu, często mogą wpływać skomplikowane procedury, których musi dopełnić wierzyciel ubiegający się o zwrot pieniędzy.
Z urzędu lub na wniosek
Sąd z urzędu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności tylko niektórym wyrokom, nadającym się do wykonania w drodze egzekucji. Bez czekania na wniosek zainteresowanego sąd ma prawo opatrzyć rygorem natychmiastowej wykonalności orzeczenie wówczas, gdy zasądził alimenty lub roszczenie uznane przez pozwanego albo wydał wyrok zaoczny uwzględniający powództwo. Może to zrobić także wówczas, gdy zasądził należności z weksla, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub prywatnego, pod warunkiem że ich prawdziwość nie została zaprzeczona. Rygor taki nadaje też, uwzględniając powództwo o naruszenie posiadania. We wszystkich tych przypadkach sąd wydaje postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, a gdyby tego nie zrobił, strona może wystąpić o uzupełnienie wyroku. Na wniosek strony taki rygor sąd nadaje w sytuacji, gdyby opóźnienie uniemożliwiło lub znacznie utrudniło wykonanie wyroku albo naraziło powoda na szkodę.