Prowadzenie działalności w charakterze wspólnika spółki osobowej, niezależnie od korzyści, np. swobody dysponowania jej majątkiem, może wiązać się z ryzykiem. Czy wspólnik spółki osobowej, co do zasady, ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania?
Tak. W spółce jawnej wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym majątkiem. Jedyne ograniczenie tej odpowiedzialności polega na tym, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku prywatnego wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna. W spółce komandytowej ryzyko ponosi komplementariusz, czyli wspólnik, który bierze pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Gdy wierzyciel spółki komandytowej nie zaspokoi się z jej majątku, to może dojść do egzekucji z majątku prywatnego komplementariusza. Na analogicznych zasadach odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej.
W spółce partnerskiej partner nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce i za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Chodzi o osoby, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z działalnością spółki. Umowa spółki może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzi się ponosić odpowiedzialność tak jak wspólnik spółki jawnej. Odpowiedzialność wspólnika dotyczy też zobowiązań podatkowych spółki. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.