Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, wystąpiła do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie uprawnień Izby dotyczących przetwarzania danych wrażliwych.
Chodzi o to, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli upoważnieni przedstawiciele NIK będą mieli od 2 czerwca 2012 roku prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
Dotyczy to danych o pochodzeniu rasowego, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, orientacji seksualnej czy też o stanie zdrowia.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie tych danych jest co do zasady zabronione.
Może być wyjątkowo dopuszczone, o ile przepis szczególny innej ustawy na to zezwala. RPO w swoim piśmie do prezesa NIK prosi o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii.
Chce także, aby podano przykłady, w których dla realizacji ustawowych zadań NIK konieczne jest przetwarzanie danych wrażliwych.