Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, wystąpiła do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie uprawnień Izby dotyczących przetwarzania danych wrażliwych.
Chodzi o to, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli upoważnieni przedstawiciele NIK będą mieli od 2 czerwca 2012 roku prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
Dotyczy to danych o pochodzeniu rasowego, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, orientacji seksualnej czy też o stanie zdrowia.