Jeżeli okaże się, że uczciwa firma współpracowała z kontrahentem zamieszanym w korupcję, to może mieć z tego powodu wiele kłopotów. Czy zatem firmy mogą wdrożyć program sprawdzania kontrahentów pod kątem możliwości wystąpienia korupcji gospodarczej?
Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr
Tak. Tego rodzaju program zazwyczaj określany jest jako antykorupcyjne due diligence. Polega na pozyskaniu informacji na temat samego kontrahenta oraz jego dotychczasowych praktyk handlowych i sposobów współpracy z klientami.
Program powinien też przewidywać uzyskiwanie danych dotyczących stosowanych przez kontrahenta wzorców umownych oraz jego doświadczeń z organami ścigania (w tym również jego pracowników). Pozyskanie takich informacji może odbywać się w sposób bezpośredni (czyli od samego kontrahenta), jak też pośredni (z więc od podmiotów i osób trzecich).
Takie informacje najlepiej weryfikować, analizując dane dostępne na rynku, kontrolując przedstawiane przez kontrahenta referencje czy też kontaktując się z osobami mającymi bezpośrednią styczność z badanym.
Takie antykorupcyjne due diligence powinno stanowić stały element ładu korporacyjnego firmy.
Procedura kontrolna powinna być uruchamiana w razie nawiązania kontaktów handlowych z nowym kontrahentem. Warto również okresowo weryfikować kontrahentów, którzy już z firmą współpracują.
Pozwoli to zminimalizować ryzyko, jakie może wynikać ze współpracy z kontrahentem zamieszanymi w korupcję oraz uniknąć odpowiedzialności uczciwej firmy m.in. na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Due diligence należy przeprowadzić przy zastosowaniu metody opartej na analizie ryzyka.
Procedury te mogą być łagodniejsze w przypadku kontrahenta stosującego u siebie podobny program antykorupcyjny.
Z kolei kontakt z kontrahentem bagatelizującym zagrożenie, deklarującym warunki współpracy odbiegającej od rynkowych czy też korzystającym z nieprzejrzystych powiązań, powinien spowodować zastosowanie szczególnie dokładnych procedur ostrożnościowych.