Przepisy specustawy drogowej nie zapewniają realnej kompensacji strat poniesionych w przypadku wywłaszczenia jedynie części działki pod budowę drogi publicznej – alarmuje rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz w wystąpieniu skierowanym do Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.
RPO uważa, że realizacja inwestycji drogowych wywiera bardzo poważny wpływ na wartość przyległych nieruchomości i warunki bytowania na nich.
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.) nie zawiera jednak uregulowań wystarczająco minimalizujących ten negatywny wpływ.
„W szczególności, w ocenie rzecznika, normą taką nie jest art. 13 ust. 3 tej ustawy, który uzależnia dopuszczalność powstania roszczenia o wykup nieruchomości w przypadku jej częściowego wywłaszczenia jedynie od przesłanki niemożności prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele” – wskazuje Lipowicz.
Wobec tego zdaniem RPO należy podjąć prace legislacyjne, które doprowadzą do zmiany przepisów i będą przyznawać odszkodowanie lub roszczenia o wykup właścicielom nieruchomości, które w części zostały wywłaszczone pod budowę dróg, jeżeli pozostała ich część utraciła w znacznym stopniu swoją wartość lub nastąpiło znaczne pogorszenie możliwości jej wykorzystywania do celów mieszkaniowych.