Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że wysłanie konsumentowi hiperlinku z informacją o prawie do odstąpienia od umowy nie spełnia wymogów prawa unijnego. Polskie przepisy regulujące tę kwestię są jednak sformułowane inaczej niż unijna dyrektywa.
W przypadku zawierania umowy na odległość przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni.
Obowiązek ten wynika z ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), która określa również sposób przekazania tej informacji konsumentowi.