Przepisy dopuszczają możliwość objęcia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego nie tylko za gotówkę, ale też w zamian za wkłady niepieniężne, czyli aporty.Na co trzeba zwracać uwagę przy wnoszeniu do spółki aportem przedsiębiorstwa?
Aport to każde prawo majątkowe, które można skutecznie wnieść do spółki (poza wyjątkami wymienionymi w przepisach szczególnych). Zgodnie z obowiązującym prawem aportem może być również przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Według definicji zawartej w art. 551 kodeksu cywilnego (k.c.) przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. W konkretnym stanie faktycznym przedsiębiorstwo może obejmować wszystkie składniki wymienione w art. 551 k.c., inne niewspomniane w tym przepisie lub może składać się z niektórych wskazanych tam elementów.