Sędziowie i profesjonalni pełnomocnicy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że przez pół roku ani razu nie korzystali z nowego narzędzia przewidzianego w procedurze cywilnej.
Spotkania przedsądowe są nową instytucją w procedurze cywilnej. Zostały wprowadzone przez przepisy ostatniej wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, które obowiązują od 3 maja 2012 r. Artykuł 207 k.p.c. określa scenariusz takiego spotkania: jego organizatorem jest sędzia, a uczestnikami strony sporu oraz ich pełnomocnicy. Odbywa się ono przed pierwszymi posiedzeniami wyznaczonymi na rozprawę.
Sędzia powinien je zorganizować po to, by usprawnić i przyspieszyć przebieg rozprawy, która odbędzie się dopiero po pewnym czasie. Może nawet wysłuchać strony i ich pełnomocników w ramach posiedzenia niejawnego.