Do tej pory każde z państw członkowskich mianowało do trybunału po jednym jego członku. W wyniku znacznego zwiększenia liczby spraw wpływających do sądu sam TSUE wystąpił o zmianę regulaminu. Jeszcze w kwietniu odbędzie się głosowanie nad przyjęciem metody wybierania dodatkowych sędziów. Pierwszą część wniosku, dotyczącą zwiększenia liczby sędziów, Parlament Europejski podjął pod koniec 2013 roku.
„Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez komisję budżetową, każde dodatkowe stanowisko sędziego, włączając w to koszty obsługi sekretariatów itp., to koszt rzędu około 1 mln euro rocznie. (...) 12 dodatkowych sędziów to właściwa liczba. Władza sądownicza musi wykonywać swoją funkcję kontrolną i musi mieć możliwość przestrzegania rozsądnych terminów” – uzasadniała Alexandra Thein, sprawozdawczyni wniosku.
Jak podkreśla Thein, wzrost obciążenia TSUE wynika przede wszystkim z dołączenia do Unii nowych krajów członkowskich. Zwiększyła się zatem liczba sporów rozpatrywanych przez trybunał. Wzrosła m.in. liczba spraw dotyczących wspólnotowych znaków towarowych.
Parlament proponuje, by dodatkowych sędziów wybierano poprzez kryterium kwalifikacji zawodowych. System działałby przy zastrzeżeniu, że żadne z państw nie mogłoby delegować do trybunału więcej niż dwóch reprezentantów. Pozostali sędziowie byliby wybierani tak jak do tej pory – poprzez kryterium obywatelstwa.
Pilna potrzeba zmian powoduje, że komisje parlamentarne nawołują europosłów do otwartości na propozycje kompromisowe. Jako alternatywne rozwiązanie wymieniany jest system rotacji, pozwalający na okresową wymianę sędziów w ten sposób, by przez jakiś czas każde z państw mogło zgłaszać dwóch sędziów.

Kryterium byłoby nie obywatelstwo, lecz kwalifikacje zawodowe

Unijny trybunał będzie mógł być pozwany za zbyt długi proces >>