Rząd zajmie się projektem zmiany w rozporządzeniu w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych, nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem embarga przez Rosję.

Rosja wprowadziła na początku sierpnia 2014 r. embargo na żywność z UE. Polska była jednym z największych unijnych eksporterów żywności do Rosji. Z powodu rosyjskiego embarga - jak w styczniu informował resort rolnictwa - najbardziej ucierpiały trzy rynki: mleka, owoców i warzyw oraz mięsa. Rolnicy, którzy ponieśli straty, otrzymali pomoc finansową z UE i z krajowego budżetu. Straty eksporterów żywności szacowane są na 1,7 mld zł.

Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia. Pomoc w ramach de minimis dostali producenci czarnych porzeczek i wiśni w wysokości ponad 21,5 mln zł. Wsparciem objęto także producentów jabłek, kapusty i cebuli, którym już wypłacono prawie 113 mln zł. Rząd zgodził się także na pomoc producentom w spłacie kredytów.

Ministrowie zajmą się także przedstawioną przez MSW propozycją zmian w Prawie o ruchu drogowym dotyczącym nowych e-usług. Resort chce, aby nowe przepisy weszły w życie na początku stycznia 2016 roku.

Rozwój e-usług jest możliwy dzięki modernizacji systemu informatycznego CEPiK. Jedną z dostępnych usług będzie: "Mój pojazd" - pozwoli ona właścicielom aut na dostęp online do danych o ich pojeździe. Umożliwi to monitorowanie na bieżąco informacji o zastosowanych wobec kierowcy karach i ograniczeniach. Będzie można sprawdzić np. liczbę swoich punktów karnych oraz opłacić online mandat.

W sieci mają być gromadzone informacje o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych pojazdów: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym, ukończonych, nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych. Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w poważnym wypadku drogowym. Ponadto w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzone będą dane o przebiegu, co - według MSW - "istotnie ograniczy możliwość fałszowania stanu licznika i pozytywnie wpłynie na jakość obrotu pojazdów na rynku wtórnym".

Dostępne mają być też usługi: "Udostępnij dane pracodawcy" - ma ona zapewnić weryfikację uprawnień kierowcy i "Sprawdź szkołę jazdy", która ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkół nauki jazdy przez kursantów. Wszystkie te e-usługi nie będą wymagały przedstawiania przez obywateli dodatkowych dokumentów i istotnie zwiększą szybkość realizacji poszczególnych usług biznesowych i administracyjnych. W zeszłym roku MSW uruchomiło dwie bezpłatne usługi: "Historia pojazdu" oraz "Bezpieczny autobus".

Ministrowie zajmą się ponadto - przygotowanym w resorcie rolnictwa - projektem zmian w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, który zmierza do uregulowanie stanu prawnego gruntów należących do wspólnot gruntowych i nieodpłatnego przejęcia przez gminy terenów bez ustalonego właściciela. Wspólnoty - według projektowanych przepisów - będą też mogły podzielić i sprzedać swoją ziemię.

Wspólnoty gruntowe są pozostałością uwłaszczeń włościan dokonywanych na ziemiach polskich w XIX wieku i stanowią szczególnego rodzaju własność. Jej istotą jest prawo członka wspólnoty - osoby fizycznej lub prawnej posiadającej gospodarstwo rolne - do korzystania ze wspólnych gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Projektowana nowelizacja ma umożliwić ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe, bądź mienie gromadzkie oraz kto jest uprawniony do korzystania ze wspólnoty i jakie przysługują mu udziały w gruntach wspólnotowych. W Polsce istnieje ponad 5100 wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni ok. 107 tys. ha. Według szacunków MRiRW około 3500 z nich nie ma uregulowanego stanu prawnego, choć powinno to było nastąpić w ciągu roku od uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy, czyli do 5 lipca 1964 r.

Rząd ma też przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje".

Program jest kontynuacją projektów wcześniej realizowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Dotyczy on trzech głównych obszarów: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne – znajdujących się w gestii ministra rolnictwa. Wyniki programu mają wspomóc resort rolnictwa w pracach dotyczących polityki rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich. Zadania w ramach programu realizowane mają być w l. 2015-2019.

Ministrowie mają ponadto poznać plan działań w 2015 r. organów reprezentowanych w Radzie ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji". W skład istniejącej od 2011 r. rady wchodzą przedstawiciele wszystkich resortów oraz różnych instytucji i służb. Rada powstała jako odpowiedź na zjawisko mowy nienawiści i działania powodowane nietolerancją a wymierzone w przedstawicieli mniejszości.

Rada - jak wynika z informacji podawanych przez MAC - zajmuje się monitorowaniem zjawisk, których przyczyny mogą wynikać z nietolerancji wobec mniejszości w Polsce; reagowaniem na nie, czyli podejmowaniem działań przez instytucje państwowe oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; dawaniem dobrego przykładu, wspieraniem działań innych instytucji; edukowaniem, czyli kształceniem, wychowywaniem, promowaniem postaw poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów.

Ponadto Rada Ministrów ma przyjąć zmiany w uchwale określającej "Szczegółowe kierunku przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013-2018". (PAP)

mrr/mok/