Nowelę ustawy - wraz z poprawkami - Senat przyjął jednogłośnie. Teraz poprawki oceni Sejm. Większość z nich poprawek ma charakter redakcyjny.

W myśl jednej z nich, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Senator Mieczysław Augustyn (PO) w rozmowie z PAP tłumaczył, że poprawka jest odpowiedzią na postulaty organizacji, które prowadzą noclegowanie i schroniska. "Z jednej strony mamy taką sytuację, że te placówki bronią się przed przyjmowaniem na co dzień osób nietrzeźwych, bo nie są placówkami terapeutycznymi, nie są izbami wytrzeźwień (...). Z drugiej jednak strony bywają sytuacje ekstremalne - silne mrozy, niekorzystne warunki, zagrożenie życia, kiedy nie można odmówić nikomu pomocy, w związku z tym ta poprawka jest takim kompromisem" - powiedział.

Inna poprawka dotyczy sytuacji, kiedy pracownik socjalny obawia się o swoje zdrowie lub życie przy wykonywaniu pracy. "Zaproponowano w ustawie, żeby na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej policja była zobowiązana towarzyszyć pracownikowi socjalnemu przy wykonywaniu czynności służbowych, chociażby przy sporządzaniu wywiadu środowiskowego" - powiedział senator Augustyn. Dodał, że policja nie będzie towarzyszyć pracownikom socjalnym w każdej sytuacji. Kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie występował z wnioskiem do właściwego miejscowego komendanta policji o pomoc i od decyzji komendanta policji będzie zależało, czy taka pomoc będzie udzielona.

Nowe przepisy powstały w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez przedstawicieli środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowe domy samopomocy przeznaczone są głównie dla osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Są to ośrodki wsparcia świadczące pomoc półstacjonarną, służącą utrzymaniu podopiecznego w jego środowisku, zapobiegające pobytowi w instytucjonalnej placówce. W noweli zaproponowano m.in. zmiany dotyczące odpłatności za usługi tych placówek.

Zapisy noweli mają również umożliwić gminom prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mają one uzupełniać ofertę środowiskowych domów samopomocy i stanowić rozwiązanie np. dla osób aktywnych zawodowo. Obecnie takie kluby mogą prowadzić jedynie powiaty, przez co wiele osób nie może korzystać z ich usług ze względu na odległość.

W ustawie znalazł się także przepis, który ma wyeliminować możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Ustawa reguluje kwestie superwizji. Określa m.in. programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia i doskonalenia zawodowego, zasady otrzymywania certyfikatów.

Nowela zmienia także zapis o tym, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni, noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Z przepisów wyeliminowano ogrzewalnie.

Nowe przepisy zmniejszają też opłaty za szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej do wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wydłużają czas na dostosowanie ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych do określonych w ustawie standardów - z 18 miesięcy do trzech lat.