Kodeks cywilny pozostawia stronom dowolność, ale tylko przy niskich kwotach. Powyżej 500 zł czynność powinna być udokumentowana. To ważne szczególnie gdy dojdzie pomiędzy stronami do nieporozumień.

Zgodnie z definicją z artykułu 720 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r, poz. 121 z zm.) „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości” relacja nie dotyczy jedynie pieniędzy. Przedmiotem stosunku mogą być także rzeczy oznaczone, co do gatunku np. kilogram jabłek lub worek orzechów.

Kwota 500 zł została wskazana jako graniczna. Pożyczki o niższej wartości mogą być zawierane w drodze umowy ustnej. Wyższe sumy warto udokumentować. Przepis stanowi jedynie, że „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”, jest to sugestia ustawodawcy. Brak nałożenia na strony stosunku obowiązku prawnego zagrożonego nieważnością stosunku powoduje, że często uczestnicy zapominają o dbaniu o własne dobro. Skutkiem czego podczas sporu sądowego wyłączona jest możliwość korzystania z przesłuchania świadków czy wysłuchania stron.

Oznacza to, że w interesie stron umowy powinno być zawarcie jej w odpowiedniej formie.

Przepisy pozwalają dającemu pożyczkę na odstąpienie od umowy i odmowę wydania przedmiotu stosunku, jeżeli jego zdaniem zwrot jest wątpliwy z uwagi na zły stan majątkowy drugiej strony umowy. Jeżeli jednak informacje o sytuacji materialnej były mu znane w chwili zawarcia umowy lub mógł je z łatwością uzyskać wyłączenie to nie ma zastosowania.

Jeżeli przedmiot nie został wydany stronie biorącej pożyczkę przysługuje roszczenie o wydanie przez 6 miesięcy od chwili gdy przedmiot miał do niej trafić.

Strony powinny ustalić termin zwrotu, jeżeli tego nie zrobią biorący pożyczkę powinien rozliczyć się w ciągu 6 tygodni od dnia wypowiedzenia umowy przez druga stronę.

Odpowiedzialność za wady przedmiotu pożyczki ponosi pożyczkodawca, chyba że była ona łatwa do zauważenia.

Umowa pożyczki powinna zawierać następujące elementy:
• Wskazanie stron
• Określenie przedmiotu
• Termin zwrotu przedmiotu umowy
• Sposób zwrotu pożyczki
• Postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy