Członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa to dochodowy punkt w cv. Ze względu na liczne kontrowersje związane z zarobkami oraz kwalifikacjami powoływanych na to stanowisko osób, Minister Skarbu Państwa stworzył projekt ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

Wolą ustawodawcy jest, by nowe przepisy stały się częścią składową „wieloaspektowej reformy sfery wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa”. Jednym z kluczowych elementów dokumentu jest rozdział poświęcony wymogom dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających. Nowe regulacje mają się przyczynić do „podwyższenia standardów nadzoru właścicielskiego”.

Zgodnie z zapisem, kandydat musi otrzymać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Otrzymać taką ocenę może jedynie osoba spełniająca niżej wymienione wymagania.

Członkiem organu nadzorczego państwowej spółki będzie mogła zostać osoba, która:
1. posiadaj tytuł magistra lub tytuł równorzędny, lub uznany w RP, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny uzyskany za granicą oraz posiadająca okres zatrudnienia nie krótszy niż 5 lat na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
2. nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego
3. nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym
4. nie pozostaje w stosunku pracy ani świadczenia pracy i usług rzecz na podstawie innego tytułu prawnego na rzecz spółki zależnej
5. nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki
6. spełnia inne niż wymienione w ustawie wymagania dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

Ponadto spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
1. posiada tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
2. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego
3. ukończyła studia Master of Business Administration (MBA)
4. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA)
5. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA)
6. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
7. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF)
8. złożyła egzamin dla kandydatów do organów nadzorczych przed komisją wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów
9. ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez uczelnię której jednostka podstawowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub prawnych, które przed rozpoczęciem uzyskały pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 23 pkt 6, o ile program studiów zawierał co najmniej 15 godzin dydaktycznych z wybranych przedmiotów.
Oznacza to, że ubiegający o omawiane stanowisko w razie braku wymaganych kwalifikacji będzie musiał zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Wyjątkowo zapis o zakazie pozostawania w stosunku pracy, nie będzie dotyczył osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

Ponadto przepisy wskazują, że organ odpowiedzialny nie będzie mógł powoła na omawiane stanowisko osób, które:
1. pełnią funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
2. wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań
3. są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.