Co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i określenia sposobu, w jaki może być on wykorzystywany. Czy jednak publikacja utworu bez zgody autora zawsze narusza jego prawa i jest podstawą do wystąpienia z roszczeniami?
Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują sytuacje, w których dozwolone jest wykorzystanie cudzych utworów bez zgody ich autorów. Otóż osoby fizyczne mogą bez zgody autora wykorzystywać na własny użytek osobisty opublikowane i rozpowszechnione utwory, we wszystkich sferach eksploatacji. Mają również możliwość zwielokrotniania oraz utrwalania dzieła dla własnych celów osobistych, z wyjątkiem celów komercyjnych.
Wykorzystywanie utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego obejmuje m.in. rozpowszechnianie w celach informacyjnych w radiu, prasie i telewizji utworów już udostępnionych publicznie. Tego rodzaju rozpowszechnianie dotyczyć może sprawozdań z aktualnych wydarzeń, aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne (chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że dalsze rozpowszechnianie jest zabronione), aktualnych wypowiedzi oraz fotografii reporterskich.
Warto podkreślić, że zdjęcia reporterskie, czyli o charakterze dokumentującym wydarzenia, muszą być aktualne z punktu widzenia szybkości obiegu informacji. Brak potrzeby uzyskania zgody twórcy na wykorzystanie w celach informacyjnych takich zdjęć nie wyłącza konieczności zapłaty wynagrodzenia. Ponadto dozwolone jest wykorzystanie cudzych zdjęć w celu poinformowania o wydarzeniu kulturalnym lub innym otwartym dla zwiedzających miejscu.
Można też rozpowszechniać fotografie już wcześniej wystawione na stałe na ogólnie dostępnych ulicach czy placach (jednak nie do tego samego celu, np. identycznej wystawy). W razie wykorzystywania cudzych utworów w granicach dozwolonego użytku konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła jego uzyskania. W przypadku wykorzystania fotografii pozyskanych z innych serwisów internetowych niezbędne jest podanie adresu strony.