Związek Producentów Audio Video opublikował podsumowanie dotyczące wpływów na rzecz producentów muzycznych zainkasowanych przez OZZ ZPAV w 2014 roku. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano wzrost o 4,4 procent.

W maju 2014 roku weszła w życie nowa tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie muzyki. - Po raz pierwszy została podzielona ze względu na kategorie praw. Stawki zostały więc przypisane twórcom, artystom i producentom, a nie poszczególnym Organizacjom zbiorowego zarządzania (OZZ) – powiedział na konferencji Bogusław Pluta, dyrektor OZZ ZPAV.

Na wysokość stawki wpływają teraz jasno określone czynniki: np. wielkość lokalu i sytuacja ekonomiczna regionu, w którym ten lokal działa. W konsekwencji wpłynęło to w terenie na ich obniżenie. - Mimo to, udało się utrzymać tendencję wzrostową opłat za korzystanie z muzyki przez przedsiębiorców – mówił Pluta. Łącznie w 2014 roku ZPAV pobrał z tytułu wykorzystania muzyki 39,388 tys. zł netto, co stanowi wzrost o 4,4, proc w stosunku do roku ubiegłego.

Obowiązek wnoszenia opłat wynika z nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pośrednich z 4 lutego 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami każdy podmiot gospodarczy wykorzystujący w swojej działalności muzykę zobowiązany jest do odprowadzania stosownych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim reprezentującymi twórców, wykonawców i producentów. Lista obejmuje m.in. obiekty gastronomiczne, handlowe, usługowe, sportowe.

Z raportu ZPAV wynika, że w ostatnich lat systematycznie wzrasta liczba przedsiębiorców, którzy płacą za prawa autorskie do muzyki odtwarzanej w ich lokalach. – Nie znaczy to jednak, że robią to wszyscy – dodał Pluta. – Wizyty naszych inspektorów u uchylających się od płacenia mają przekonać ich do wnoszenia opłat i mają zdecydowanie informacyjny charakter - dodał.

Rewolucja w inkasie:

Art. 107, ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mówi, że jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzeń nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznaczyć musi w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, jedną organizację zbiorowego zarządzania spośród organizacji reprezentujących uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, do wykonywania wspólnego poboru.

Ponieważ organizacje nie porozumiały się w sprawie wyboru swojego przedstawiciela, będzie musiał podjąć minister kultury. Na jego decyzję kilku miesięcy oczekują organizacje reprezentujące posiadaczy praw pokrewnych OZZ.