Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Jest on implementacją dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów do przewozu rzeczy lub osób.

I tak łatwiej będzie można zyskać uprawnienia instruktora uczącego kierowców, którzy starają się o prawo jazdy kategorii C i C+E oraz D i D+E. Dziś konieczne jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii co najmniej przez rok oraz legitymowanie się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii B. Projekt przewiduje natomiast możliwość uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy pojazdami ciężarowymi i autobusami bez konieczności spełnienia drugiej z tych przesłanek. Z tym, że dla kategorii C lub C+E konieczne będzie posiadanie udokumentowanego co najmniej 10-letniego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego takimi pojazdami, a w przypadku kategorii D lub D+E ‒ co najmniej 10-letniego doświadczenia jako kierowca autobusu.
Projekt zakłada, że zarówno kursy kwalifikacyjne, jak i szkolenia okresowe będzie można prowadzić za pośrednictwem internetu. Z tym, że ośrodek szkolenia będzie musiał najpierw uzyskać zgodę wojewody, a wcześniej wykazać, że wystarczająco długo prowadzi działalność, ma odpowiednią infrastrukturę i kadrę wykładowców. Dodatkowo placówki te będą musiały przeprowadzać metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.
Z kolei planowana cyfryzacja obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych ma zapobiec nielegalnemu skracaniu szkoleń czy podrabianiu zaświadczeń o ich ukończeniu. Wyeliminowane zostaną także papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.
Projekt zakłada utworzenie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Ma ona potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez osoby, którym nie można wydać prawa jazdy z kodem 95 (ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski). Wydanie przez starostę karty kwalifikacji kierowcy zastąpi potwierdzenie uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy na podstawie świadectwa kierowcy, które z kolei nadal będzie wydawane jako dokument potwierdzający legalne zatrudnienie.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd