Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, która kieruje samochodem oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Ustawa o ruchu drogowym zwalnia taką osobę m.in. z zakazu parkowania na „kopercie”, zakazu postoju czy ruchu w obu kierunkach.

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością korzystania z miejsc parkingowych oznakowanych kopertą. Jest wydawana na konkretną osobę (nie na pojazd) lub placówkę. Karta parkingowa obowiązuje zarówno na terenie Polski, jak i całej UE. Komu przysługuje i jak można się o nią ubiegać?

Co daje karta parkingowa?

Dzięki karcie parkingowej, osoby niepełnosprawne kierujące pojazdem, mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Uprawnienie to jest obowiązujące w Polsce i w UE bez względu na miejsce wydania karty parkingowej. Posiadacze karty parkingowej mogą korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (czyli „kopert”). Ponadto nie muszą stosować się do następujących zakazów: postoju, jazdy w obu kierunkach, wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli, wjazdu autobusów, postoju w dni parzyste i nieparzyste i innych zakazów ograniczających prawo postoju i ruchu.

Komu przysługuje karta parkingowa ?

Ustawodawca przewidział, że karta parkingowa przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia i mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Do wydania karty parkingowej niezbędne są orzeczenia lekarskie. Obok orzeczeń o niepełnosprawności, rozpatrywane są także orzeczenia z kodem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-O (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, edukacją lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych mających ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. To m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady rehabilitacji leczniczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki wsparcia, w których przebywają osoby niepełnosprawne.

Jak uzyskać kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Podstawą do wydania karty osobom niepełnosprawnym jest orzeczenie o niepełnosprawności wraz z uwzględnieniem jej stopnia oraz orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Wówczas kartę wydaje się na okres wskazany w orzeczeniu, jednak nieprzekraczający 5 lat.

Placówki uprawnione do posiadania karty parkingowej mogą ją uzyskać na podstawie dokumentów przedstawionych przez reprezentanta danego ośrodka- wnioskodawcę. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę na okres 3 lat. Zarówno osoba niepełnosprawna jak i reprezentant placówki, wnioskując o kartę parkingową musi – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej- uiścić opłatę w wysokości 21 zł. Nie są to jednak jedyne koszty. Od 4 stycznia 2016 roku do tej kwoty doliczyć należy opłatę ewidencyjną w wysokości nie większej niż 8 zł.

Ostatnim krokiem jest umieszczenie karty parkingowej w widocznym miejscu w samochodzie. Najczęściej tym miejscem jest przednia szyba pojazdu. Obowiązkiem kierowcy jest takie wyeksponowanie karty, by można było odczytać jej numery i datę ważności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców