Kiedy twój samochód może zostać zarejestrowany jako zabytkowy i jak przejść przez poszczególne etapy tej procedury? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku.

Pojazd może zostać zarejestrowany jako zabytkowy jeśli został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dodatkowo, poruszanie się na charakterystycznych żółtych tablicach będzie możliwe, jeśli samochód na podstawie odrębnych przepisów zostanie wpisany do inwentarza muzealiów.

Kiedy pojazd jest zabytkowy?

Pojazd, aby mógł zostać zakwalifikowany jako zabytkowy, powinien spełniać kilka wymogów:

• mieć co najmniej 25 lat,
• nie być produkowany od 15 lat,
• posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (również główne podzespoły).

Warto zaznaczyć, że kryterium wieku pojazdu nie zawsze musi zostać spełnione. W takim przypadku należy jednak udowodnić, że pojazd jest unikalny z uwagi na swoją konstrukcję czy rozwiązania techniczne lub był wykorzystywany przez znane osobistości. Ostatecznie decyzję o uznaniu samochodu za pojazd zabytkowy podejmie konserwator zabytków na wniosek uprawnionego rzeczoznawcy.

Droga do rejestracji

Aby zarejestrować samochód jako zabytek i cieszyć się z posiadania żółtych tablic rejestracyjnych należy spełnić formalności, które wynikają z obowiązujących obecnie przepisów.

Krok I – rejestr zabytków

Wpis do rejestru zabytków będzie zależał od decyzji rzeczoznawcy. Jeśli uzna on, że pojazd ma wartość odpowiadającą wymaganym kryteriom, zostanie wydana Karta Ewidencyjna Zabytku Ruchomego (tzw. biała karta). Na jej podstawie uzyskasz możliwość wpisu pojazdu do rejestru zabytków.

Z wypełnioną białą kartą następnie należy się udać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na podstawie dokumentacji pobranej od rzeczoznawcy, podejmie on decyzje o wpisaniu pojazdu do ewidencji zabytków. Jeżeli konserwator zdecyduje o wpisie pojazdu do ewidencji zabytków, otrzymamy od niego specjalne zaświadczenie.

Krok II – kontrola techniczna pojazdu

Kolejny etapem na drodze do rejestracji pojazdu zabytkowe jest wizyta w okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego. Jest ono jednak o wiele bardziej szczegółowe, niż to które muszą każdego roku przechodzić „zwykłe” pojazdy. Konieczna jest bowiem ocena stanu faktycznego pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego. Wniosek taki zawiera informacje dotyczące:

• danych identyfikacyjnych pojazdu;
• opisu technicznego pojazdu;
• silnika;
• układu napędowego;
• zawieszenia;
• kół i ogumienia;
• układu kierowniczego;
• układu hamulcowego;
• instalacji elektrycznej;
• danych eksploatacyjnych.
Pomyślne przejście badania technicznego oznacza dopuszczenie pojazdu do ruchu. Co do zasady, badanie techniczne pojazdu zabytkowego wykonuje się tylko raz. Odstępstwem od tej reguły są pojazdy użytkowane do celów zarobkowych – muszą przechodzić one coroczny przegląd.

Krok III - wydział komunikacji

Z wydanym zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego możesz udać się teraz do wydziału komunikacji, gdzie złożysz wniosek o rejestrację pojazdu. Pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących dokumentów:

• dowód własności pojazdu;
• dowód rejestracyjny (jeśli nie posiadamy dowodu, należy złożyć odpowiednie oświadczenie złożone w Wydziale Komunikacji)
• dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu;
• decyzja w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury;
• zaświadczenie z badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym z OSKP;
• dowód rejestracyjny (wraz z tłumaczeniem, jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą);
• tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce).

Pamiętaj, że do zgodnego z prawem poruszenia się po drogach konieczne jest posiadanie ważnej polisy OC